Uncategorized

Մանկավարժական աշխատանքի գործունեության գնահատում

 

Սովորողների հաշվետվություն, Uncategorized

Հաշվետվություն՝ 3-րդ շրջան

Վռամ Միրզոյան

Սարգիս Սարգսյան

Վահագն Թալանչյան

Հովհաննես Ղազարյան

Միքայել Իսախանյան

Մանե Հակոբյան

Արամ Մաղաքյան

Արեգ Հարությունյան

Սամվել Մխիթարյան

Մարիա Բաբաջանյան

Տիգրան Բազիկյան

Արման Մխեյան

Ռուբեն Յարալյան

Ռուբեն Յարալյան

Դավիթ Մուրադյան

Հրանդ Ղազարյան

Տիգրան Գալստյան

Անուշիկ Ենոքյան

Մարկ Բուդաղյան

 

Նախագծեր 2019-2020, Uncategorized

Հունիսյան ուսումնական ճամբար

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1-3-րդ դասարանների սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ մայիսի 25-հունիսի 5

Ընթացքը՝

1-ին դասարան՝

 • ներկայանալ(անուն, տարիք)
 • երկխոսության մեջ կիրառել խնդրանքի, շնորհակալության խոսքեր
 • անվանել մրգերը(սիրում եմ, չեմ սիրում)
 • պատմել իմ մասին, իմ ընտանիքի մասին
 • պատմել իմ ընկերոջ մասին
 • ներկայացնել իմ սիրելի խաղալիքը
 • ասել ուղիղ ժամերը

2-րդ դասարան

կարողանում եմ՝

պատմել իմ մասին, իմ ընտանիքի մասին

պատմել իմ ընկերոջ մասին

պատմել իմ օրվա մասին՝ նշելով ժամերը

մասնակցել տարբեր իրավիճակային դերախաղերի(եղանակիի, ժամերի, հագուստի, գրենական պիտույքների մասին)

3-րդ դասարան

պատմել իմ օրվա մասին՝ նշելով ժամերը

կարդալ տեքստը, պատասխանել հարցերին

ներկայացնել իմ տունը, սենյակները

պատմել իմ մասին, ընտանիքիս մասին՝ նշելով մասնագիտությունները

Նպատակը՝ սովորողները իրենց ձեռք բերած հաղորդակցության և ներկայանալու համար անհրաժեշտ գիտելիքներըներկայացնում են որպես ամփոփում, թե ինչ են կարողանում անել, ինչ են սովորել անգլերեն:

Արդյունք՝ արդյունքում ստանալու ենք անհատական փաթեթներ, որտեղ տեղադրվելու է սովորողի մասին պատմող տեսանյութեր:

Short stories, Uncategorized

The Baby Elephant

This is a story about a baby elephant. The baby elephant is not happy. He says, “I do not like to work at the circus.  I do not want to do tricks for children. I want to run away”.  So he runs away. He comes to a forest and sees a brown bear. He says to the brown bear, “I want to live with you in the forest”.

“All right,” says the brown bear. “But you must get ready for the winter. You must find a hole in which you can sleep in winter.”

The baby elephant does not like to work. He does not want to look for a hole. So he goes away. He walks and walks. Then he sees a squirrel and says to him, “I want to live with you”.

“All right”, says the squirrel. “ But you must get ready for  the winter. You must get nuts for the winter”.

But the baby elephant says, “I do not want to get ready for the winter. I do not want to get nuts for the winter. I do not want to look for a hole. I do not want to live in the wood. I want to go home. And the baby elephant goes back to the circus.

story -պատմություն                                                                 find-գտնել

say -ասել                                                                                       hole-որջ

circus-  կրկես                                                                      to look for-փնտրել

to do tricks-  հնարքներ անել                                                  squirrel-սկյուռ

to run away   -փախչել               to get nuts for the winter-ընկույզ հայթայթել ձմռան համար

forest -անտառ                                                              to go back-վերեդառնալ

to get ready for the winter-պատրաստվել ձմռանը

 

Պատասխանեք հարցերին(answer the questions)

 1. Who is the story about?
 2. Why isn’t the baby elephant happy?
 3. Where does he want to live?
 4. Why does the baby elephant go back to the circus?
 5. What kind of elephant is he?(Մի քանի բառով ներկայացրեք, թե ինչպիսին է փոքրիկ փղիկը)
Uncategorized

Մայիսի 25-հունիսի 5

Նախագիծ՝ Հետաքրքիր էր իմանալ …

1-ին փուլ

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 4-րդ դասարանի սովորողներ

Տևողությունը՝ մայիսի 25-30

Ընթացքը՝  սովորողները ներկայացնում են հետաքրքիր փաստեր կենդանիների մասին:

Ներկայացնում եմ օձերի մասին հետաքրքիր փաստեր, որոնց մասին գուցե չգիտեք:

 

Հունիսի 1-5

Սովորողները ներկայացնում են հետաքրքիր փաստեր՝ կախված իրենց նախասիրություններից:

Uncategorized

Goldilocks and the tree bears

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair.
One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there.
Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry.
‘This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!’ Goldilocks ate all the porridge.
Goldilocks was tired now. ‘This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!’ But the chair broke!
Goldilocks was very tired. She went upstairs. ‘This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just right!’
Soon, the bears came home.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Daddy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Mummy Bear.
‘Someone has eaten my porridge!’ said Baby Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Daddy Bear.
‘Someone has sat on my chair!’ said Mummy Bear.
‘Someone has sat on my chair – and it’s broken!’ said Baby Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Daddy Bear.
‘Someone has slept in my bed!’ said Mummy Bear.
‘Someone has slept in my bed – and she’s still there!’ said Baby Bear.
Goldilocks woke up and saw the three bears. ‘Help!’ She ran downstairs and into the forest. She never came back again.

Words

Porridge-շիլա

bowl-խոր ափսե

was tired-հոգնած էր

upstairs- վերևի(աստիճաններով վերև)

downstairs-ներքև(աստիճաններով ներքև)

too hard-չափազանց կոշտ

too soft-չափազանց փափուկ

eat-ate-eaten

sit-sat-sat

sleep-slept-slept

break-broke-broken

run-ran-run

 

Choose the answer!

a. Daddy Bear’s porridge is …………………….. .too hot / too cold / just right
b. Mummy Bear’s porridge is ……………………. too hot / too cold / just right
c. Baby Bear’s porridge is ……………………………. too hot / too cold / just right
d. Daddy Bear’s chair is …………………………….. too big / just right
e. Mummy Bear’s chair is ……………………… too big / just right
f. Baby Bear’s chair is ………………………….. too big / just right
g. Daddy Bear’s bed is ………………………….. too hard / too soft / just right
h. Mummy Bear’s bed is ………………………… too hard / too soft / just right
i. Baby Bear’s bed is …………………………… too hard / too soft / just right

 

Put the sentences in order.

‘Someone has eaten my porridge!’ said the bears.
Goldilocks was tired. She sat on Baby Bear’s chair.
1. One day Goldilocks saw a house in the forest. She went inside.
‘Someone has slept in my bed!’ said the bears.
Goldilocks was very tired. She slept in Baby Bear’s bed.
Goldilocks was hungry. She ate all Baby Bear’s porridge.
Goldilocks woke up and saw the bears. She ran into the forest and never came back.
‘Someone has sat on my chair!’ said the bears.

Uncategorized

Welcome to Donna’s Page

Today was the best day ever! We woke up at dawn and had breakfast. I ate cereal with honey and drank coconut milk. I have never drunk coconut milk before. It was delicious. Then we went on a safari into the Serengetti National Park. Did you know that “Safari” is a Swahili word? It means ‘Journey”. It was my first safari. I have seen giraffes and elephants before in the zoo. But I have never seen them in the wild. I took a lot of photos.

Tomorrow we are going to go to the Grumeti River. We can see a lot of crocodiles there. I have never seen crocodiles before, either.

New words

dawn-լուսաբաց

cereal-

delicious-համեղ

 

Choose the best title

 1. The best day
 2. Breakfast at dawn
 3. My first safari

Answer the questions

 1. Where did Donna go on a safari?
 2. Did she see giraffes and elephants?
 3. When is she going to see elephants?

True or false

 1. Donna woke up early.
 2. Donna has never seen giraffes in the wild before.
 3. Donna didn’t take any photos.

 

What about you?

Have you ever been on a safari?

What kind of animals do you want to see?

Նախագծեր 2019-2020, Uncategorized

Grandma’s tales in 2080

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանների սովորողներ

Տևողությունը՝ մայիս ամիս

Ընթացքը՝ Սովորողները ձայնագրում են իրենց տատիկների պատմած հեքիաթները մայրենի լեզվով

Նախագծին մասնակցում են խմբերով, խմբում՝ 4 -5 սովորող: Կատարվում է աշխատանքի բաժանում, որից հետո փուլերով կատարում են թարգմանությունը:

Թարգմանությունը կցվում է ձայնագրությանը: Նյութը ներկայացվում է տեսաֆիլմի տեսքով:

Նպատակը՝ Ապահովել հեքիաթների պահպանումն ու փոխանցումը սերնդեսերունդ:

4-րդ դասարան

Արեգ Քեշիշյան

Արեգ Հարությունյան

Վահե Գբրիելյան

Հասմիկ Բաղրամյան

Աշոտ Գրիգորյան

Տիգրան Գալստյան

Սամվել Մխիթարյան

Նախագծեր 2019-2020, Uncategorized

My house, My garden

Մասնակիցներ՝ 1-4-րդ դասարանների սովորողներ

Տևողությունը՝ Մայիսի 1-15

Ընթացքը՝

1-ին դասարանի սովորողներ՝

Սովորողները յուրացնում են տան սենյակներին վերաբերող բառապաշար: Սովորում են ներկայացնել սենյակները: Սովորում են ներկայացնել սենյակների կահույքը:

Սովորողները Paint ծրագրով նկարում են իրենց տունն ու այգին: Այգի ունեցող սովորողները կցում են նաև այգու լուսանկարներ: Պատրաստում են տեսաֆիլմ, որում ներկայացնում են իրենց տունն ու այգին:

2-րդ դասարանի սովորողներ՝

Սովորողները յուրացնում են տան սենյակներին վերաբերող բառապաշար: Սովորում են ներկայացնել սենյակները: Սովորում են ներկայացնել սենյակների կահույքը:

Սովորողները կարդում են տեքստ, որի հիման վրա պատմելու են իրենց տան մասին: Այն մուտքագրելու են Paint-ով նկարի վրա:

3-րդ դասարան՝

Սովորողները յուրացնում են տան սենյակներին վերաբերող բառապաշար: Սովորում են ներկայացնել սենյակները: Սովորում են ներկայացնել սենյակների կահույքը:

Կարդում ենք հեքիաթ <Անտառի տնակը>՝ ” The house in the forest”

Արդյունքում ստանում ենք < Իմ տունը, այգին> թեմայով ուսումնական փաթեթ, որը կարող է ուսուցողական լինել այլ սովորողների համար: