Easter/Զատիկ, Uncategorized

Զատիկը 4-5-րդ դասարաններում

4-րդ դասարան

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/worksheets/elementary-jumbled-letters.html

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/worksheets/elementary-easter-crossword.html

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/easter-reading-quiz.html

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

In the UK Easter is usually in April or May. For many people Easter is a religious holiday. In the UK, it is also a spring holiday celebrating new life. At Easter, many people like painting eggs in bright colours. Some children play a game of rolling eggs down a hill. Many children go on an egg hunt, looking for hidden Easter eggs!

People eat lots of chocolate eggs and chocolate bunnies. In the UK, people also eat hot cross buns and a special Easter cake.

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-easter.pdf

 

5-րդ դասարան

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/worksheets/elementary-easter-crossword.html

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-vocabulary.html

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/picture-quiz.html

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/reading/easter-gap-fill.html

Թարգմանել անգլերեն նախօրոք սովորած բառապաշարի հիման վրա, որը հղումով դրաված է վերևում:

Զատիկը Քրիստոնեական տոն է, որով տոնում են Քրիստոսի վերածնունդը խաչվելուց հետո: Ամեն տարի քրիստոնյաները տոնում են Զատիկը գարնանը:

Զատիկը Միացյալ Թագավորությունում

Զատիկին Քրիստոնյաները գնում են եկեղեցի աղոթելու և հիմն կոչվող հատուկ կրոնական երգեր երգելու:

Միացյալ Թագավորությունում զատկական սովորույթ է շնորհավորական բացիկներ, գունավոր և շոկոլադե ձվեր ուղարկելը բարեկամներին և ընկերներին: Ինչպես նաև սովորույթ է Զատիկին չորամրգով(չամիչով) բուլկի ուտելը:

Զատիկը Միացյալ Նահանգներում

Միացյալ Նահանգներում խորհրդանիշ է համարվում լեգենդար զատկական նապաստակը, որը, ասում են, թե շոկոլադ կամ քաղցրավենիք է բերում այն երեխաներին, ովքեր իրենց լավ են պահել:

Զատկական ձվեր գլորելը հայտնի ընտանեկան իրադարձություն է,  որը տեղի է ունենում Զատիկին հաջորդող երկուշաբթի օրը Սպիտակ Տանը: Մոտավորապես 30.000 մարդ 50 նահանգներից այդ օրը գալիս են Միացյալ Նահանգներ՝ մասնակցելու այդ իրադարձությանը:

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/pre-intermediate/warm-up.html

Advertisements
Easter/Զատիկ, Uncategorized

Զատիկը 2-3-րդ դասարաններում

2-րդ դասարանում

https://anglomaniacy.pl/easter-games.htm

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

Little Easter bunny

Little Ladybugs

3-րդ դասարանում

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter

https://anglomaniacy.pl/easter-games.htm

https://www.esolcourses.com/content/topics/festivals/easter/worksheets/elementary-jumbled-letters.html

 

 

Easter/Զատիկ

Ապրիլի 1-5՝ նախագծեր: Easter 2019

Нет описания фото.

Մասնակիցներ՝ Արևմտյան դպրոց-պարտեզի 1-5-րդ դասարանների սովորոողներ

Տևողությունը՝ ապրիլի 1-21

Նպատակը՝ Տարատարիք սովորողներ ձեռք են բերում զատիկի մասին գիտելիքներ և տեղեկատվություն՝ կախված տարիքային առանձնահատկությունից և իմացության մակարդակից: Զարգանում է բառապաշարը, ինֆորմացիան օտար լեզվով ներկայցնելու հմտությունը: Սովորողները ծանոթանում են մշակութային առանձնահատկություններին, Զատիկը տոնելու այլ երկրների ավանդույթներին:

Ակնկալվող արդյունք՝ Արդյունքում ստանալու ենք Զատկական երգերի կարաոկեներ կրտսեր սովորողների հետ, 3-5-րդ դասարանների սովորողների հետ ակնկալվում է բառախաղերի կազմում, թարգմանություններ, <Զատիկը Հայաստանում՝ մեր տանը> խորագրով պատումներ:

1-ին դասարան՝ Զատկական ոտանավոր, երգերի ուսուցանում:

2-3-րդ դեասարաններ՝ Բառախաղերի կազմում, երգեր, ոտանավորներ:

4-5-րդ դասարաններ՝ թարգմանություններ, <Զատիկը Հայաստանում՝ մեր տանը> խորագրով պատումներ:

 

Western school(Արևմտյան դպրոց)

Hard level

Enjoy English 5(student’s book)

Enjoy English 5(Workbook) 

March 19-22

Lesson 1

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-10.png

Audio book -Listen to the 37th recording and say what Linda’s family is going to do next week.

Do ex. 26, pg. 59. Say what you (and members of your family) are going to do at the weekend.

Lesson 2

Workbook-pg. 29-30

Retell about you r plans: what you are going to do next week, in summer.

March 12-15

Lesson 1

Դասարանում շարունակելու ենք թեստը:Բերեք աշխատանքային տետրերը:

Lesson 2

Սովորեք “Why Lena was sad” տեքստը պատմել:

Կազմեք երկխոսություն, երբ դուք եք այցելում ձեր ընկերոջը, որը հիվանդ է և մնացել է տանը:

March 5-8

Lesson 1

 

Read the text, translate orally(բանավոր),  learn the words, pg. 56-57

Безымянный

Classwork activities(դասարանում)-Workbook: pg. 26-27

Lesson 2

Winter, Spring, Summer, Fall,

I like Autumn best of all.

Write down which season you like best of all, write your reasons(Why?)

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-9.png

February 26-March 1

Lesson 1

Learn and remember

lllll-2.png

Audio book -Listen to the 31st recording and put the sentences of ex 2, pg 52 in the correct order(1-10).

Նախադասությունները ճիշտ հերթականությամբ դասավորել, որպեսզի ստացվի երկխոսություն: Սովորեք վարժ կարդալ և թարգմանել:

lesson 2

Learn the dialogue by heart(կարող եք ընտրել դերերից որևէ մեկը)

Student book: pg 53, ex. 4(read the text and say where the Russian students will stay during their visit to Great Britain)

to suggest- առաջարկել

to be responsible for sb/smth- պատասխանատու լինել ինչ-որ բանի/ինչ-որ մեկի նկատմամբ

 

Classwork activities(դասարանում)-Workbook: pg. 26-27

Western school(Արևմտյան դպրոց)

Easy Level

Let’s_Go_5_Student_Book

Let’s_Go_5_Workbook

February 26-March 1

Լesson 1

Unit 1-Food

pg. 2, A: read the dialogue.

B. Let’s practice-learn by heart(անգիր սովորել)

Grammar:There is a … (կա՝ եզակի)/There are….(կան՝ հոգնակի)

There is=there’s(կա)

There is not=there isn’t(չկա)

There are not =there aren’t(չկան)

Is there a …. ?(Կա՞)

Are there ….    ?(Կա՞ն)

pg. 3, C (learn the words-սովորեք բառերը անգիր), D (ask and answer-հարց տվեք և պատասխանեք)

Lesson 2

Workbook, pg. 2, A(read and write)

pg. 3 C(Match and write) նկարները համապատասխանեցրեք բառերին:

Դասարանում կքննարկենք՝

How many …. ?

How much …. ?

lllll.png

lllll-1.png

4-րդ դասարան առաջադրանքներ, Uncategorized

Past Simple

Past Simple – Exercise 2

Complete these sentences. Use the verbs below.
clean – die – enjoy – end – happen – live – open – play – rain – repair – start – stay – want – watch

1. Yesterday evening I  TV.
2. I only  my teeth four times last week.
3. Bruce  his mountain bike yesterday evening.
4. The concert last night  at 7.30 and  at 10 o’clock.
5. The accident  last Sunday afternoon.
6. When I was a child I  to be a lawyer.
7. Mozart  from 1756 to 1791.
8. We  our holiday last week.
9. Today the weather is nice, but yesterday it .
10. It was hot in the room, so I  the window.
11. The weather was good yesterday afternoon, so we  tennis.
12. William Shakespeare  in 1616.

Exercise 3

Put the sentences from the present into the past tense.
1. He always goes to work by car. Yesterday he  to work by bus.
2. They always get up early. This morning they  up late.
3. Bill often loses his key. He  one last Saturday.
4. I write a letter to Jane every week. Last week I  two letters.
5. She meets her friends every evening. She  them yesterday evening, too.
6. I usually read two newspapers every day. I only  a newspaper yesterday.
7. They come to my house every Friday. Last Friday they , too.
8. We usually go to the cinema on Sunday. We  to the cinema last Sunday, too.
9. Tom always has a shower in the morning. Tom  a shower this morning, too.
10. They buy a new car every year. Last year they  a new car, too.
11. I eat an orange every day. Yesterday I  two oranges.
12. We usually do our shopping on Monday. We  our shopping last Monday, too.
13. Ann often takes photos. Last weekend she  some photos.
14. We leave at 8.30 every morning. But yesterday we  at 8.00.

Exercise 4

Tell the story – fill in the past simple tense
On Friday, the children  (talk) about a day out together in the country. The next morning, they  (go) to the country with their two dogs and  (play) together. Ben and Dave  (have) some kites. Some time later the dogs  (be) not there. So they  (call) them and  (look) for them in the forest. After half an hour the children  (find) them and  (take) them back. Charlie (be) very happy to see them again. At lunch time Nick  (go) to the bikes and  (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they  (play) football. Nick and Dave  (win). In the evening they (ride) home.

Exercise 5

Put the sentences into past tense.
1. She wins the money. She  the money.
2. They can eat. They  eat.
3. She must go. She  go.
4. We go shopping. We  shopping.
5. She runs to school. She  to school.
6. I can walk. I  walk.
7. We buy a new car. We  a new car.
8. They leave the party. They  the party.
9. We collect coins. We  coins.
10. You are allowed to eat. You  allowed to eat.
11. Peter eats a hamburger. Peter  a hamburger.
12. She has to wash it. She  to wash it.
13. They want to go home. They  to go home.
14. I close the windows. I  the windows.
15. She studies for a test. She  for a test.
16. They can drive. They  drive.
17. Sam likes to laugh. Sam  to laugh.
18. Mary goes home. Mary  home.
19. We write a letter. We  a letter.
20. She opens the window. She  the window.

Exercise 6

Fill in the correct simple past forms.
The students of class 8B  (do) a project last week. First the pupils  (choose) what they wanted to do. Then they  (get) information from books and brochures, and they  (talk) to a lot of people. They  (find) some interesting photos in the library. Their teacher  (help) them when they  (ask) her. Then they  (make) a poster and a video and  (tell) the other groups about their project.

A project about Cornwall – Fill in the correct simple past forms.
arrange • bring • choose • decide • find • get • go • say • start
Last month Jenny, Nick and Ben  to do a project together. They  Cornwall. First Jenny  to a travel agency and  some brochures. Nick and Ben  some interesting books in the library. Then they  work. A week later they  all their material to school and  it on a poster. ‘Your presentation is interesting’,  Miss Hunt.

Առակներ: Fables

Fables(Առակներ)

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Տեսակը՝ շարունակական

Նպատակը՝ սովորողները թարգմանում են սեբաստացի սովորողների կողմից հորինված առակները։ Թարգմանված առակը հրապարակում են իրենց անհատական բլոգում: Նախագիծն ամփոփվում է դասավանդողի բլոգում: Զարգանում են սովորողների թարգմանական և վերլուծական հմտությունները, դատողությունը։ Ձեռք են բերում նոր բառապաշար։

Արդյունքում ստանում ենք երկլեզու առականի, որը յուրաքանչյուր սովորող տեղադրում է իր անձնական բլոգում, իսկ արդյունքը ամփոփվում է դասավանդողի բլոգում։

Ակնկալվում է պատկերազարդ էլեկտրոնային գրքի ստեղծում:

Թարգմանությունները՝ սովորողների բլոգներում

The tree, water and  soil

Լիլիթ Արևշատյան

Մարիա Աբրահամյան

Սվետլանա Համբարձումյան

Օֆելյա Անդրեասյան

Միհրան Կարսեցյան

Զավեն Ղազարյան

 

The fox and the hen

Լիլիթ Արևշատյան

Մարիա Աբրահամյան

Սոնա Մեհրաբյան

The stork and the old frog

Անի Գյոզալյան

Սվետլանա Համբարձումյան

Օֆելյա Անդրեասյան

Լիլիթ Արևշատյան

 

The cat and the mouse

Լիլիթ Արևշատյան

Western school(Արևմտյան դպրոց)

Հունվարյան ճանբար՝ 14-18

Հունվարի 14

9:00-10:00 — Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, մարմնամարզություն, պար

10:00-10:30 — Բույսերի խնամք, շրջակա միջավայրի մաքրություն

10:30-12:30 — Այցելություն խեցեգործության արհեստանոց:

12.30-13.00 – Ընդմիջում

13:00-14:00 —  Ինտելեկտուակ խաղերի կազմակերպում

 

Հունվարի 15

9:30-13:00— Այցելություն Ջրվեժի արգելոց

 

Հունվարի 16

9:00-10:00 — Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, մարմնամարզություն, պար

10:30-13:00 —  Այցելություն Սահադաշտ

 

Հունվարի 17

9:00-10:00 — Երգի ուսուցում, պար

10:00-13:30 —Ինտելեկտուալ խաղեր

10:30-11:30 — Աշխատանք նախագծային խմբերով, գնդակ

11:30-12:30- Կրտսեր ընկերներին ներկայացնում ենք հեքիաթ

12.30-13.00 – Ընդմիջում

13:00-14:00 —  Ֆիզկուլտուրա՝ ֆուտբոլ

 

 

 Հունվարի 18

9:00-10:00 — Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք, մարմնամարզություն, պար

10:00-10:30 —  Ինտելեկտուալ խաղեր

10:30-11:30 — Աշխատանք նախագծային խմբերով

11:30-12:30- Պատրաստում ենք դիջիթեքյան նյութեր։

12.30-13.00 – Ընդմիջում

13:00-14:00 —  Ֆիզկուլտուրա` ըստ սովորողների ընտրած մարզաձևերի։

Մեդիաուրբաթ։