English Program

Amberd

Օտար լեզվի ուսուցումը կրթահամալիրում (առարկայական ծրագիր)

Օտար լեզվի առարկայական ծրագիրն ըստ կրթական մակարդակների.

  1. 1-6րդ դասարան
  2. 7-9-րդ դասարաններ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s