Izmir Space Camp

Recognizing Izmir

İzmirrr

İzmir is the third most populous city in Turkey, after Istanbul and Ankara. In 2014, the city of İzmir had a population of 2,847,691. The city of İzmir is composed of several metropolitan districts. Konak district corresponds to historical İzmir.

İzmir is a princess with her most beautiful hat.

Victor Hugo

İzmir has a Mediterranean climate , which is characterized by long, hot and dry summers; and mild to cool, rainy winters. Maximum temperatures during the winter months are usually between 10 and 16 °C. Snow can fall in İzmir from December to February staying for a period of hours rather than a whole day or more. During summer, the air temperature can climb as high as 40 °C from June to September; however it is usually between 30 and 36 °C.

İzmir prides itself with its busy schedule of trade fairs, exhibitions and congresses. The fair and the festival are held in the compound of İzmir’s vast inner city park named Kulturpark in the first days of September. The İzmir European Jazz Festival is among the numerous events organized since 1994. The festival aims to bring together masters and lovers of jazz with the aim to generate feelings of love, friendship and peace.

The International İzmir Short Film Festival is organized since 1999 and is a member of the European Coordination of Film Festivals.

Cuisine

There is considerable culinary usage of green leaf vegetables and wild plants amongst the residents. Some of the common dishes found here are the tarhana soup (made from dried yoghurt and tomatoes), “İzmir” kofte, sulu kofte, keşkek (boiled wheat with meat), zerde (sweetened rice with saffron).

 

Questions

  1. Is Izmir the most populous city in Turkey?
  2. How much population does it have?
  3. How are Izmir’s summers characterized?
  4. How are Izmir’s winters characterized?
  5. What does the İzmir European Jazz Festival aim?
  6. Where is the festival held?
  7. What does the cuisine look like?
Izmir Space Camp, Uncategorized

Introducing myself

introducing_yourself_by_email

Present yourself (Ներկայացեք)

What is your name? (անուն, ազգանուն, հայրանուն)         Full name

Where are you from? (ազգություն)                                          Nationality

What language do you speak?(լեզու)                                         Language

How old are you? (տարիք)                                                           Age

What do you do? (մասնագիտություն)                                      Profession

What do you do in your free time? (հոբի)                                 Hobby

What kind of books do you like? (նախասիրություն)

 

Uncategorized

Անգլերենի դասավանդումը կրտսեր դպրոցում

Անգլերենի դասավանդումը կրտսեր դպրոցում

Կրտսեր դպրոցում դասավանդելը, թերևս, ամենապատասխանատու օղակն է, որտեղ դասավանդման հիմքում ընկած է սովորողի մեջ հետաքրքրություն, սեր առաջացնելը դեպի այս կամ այն առարկան: Այն կարող է հանդիսանալ հիմք և հենասյուն ուսումնական գործընթացում ճիշտ կողմնորոշվելու և արդեն իսկ յուրացրած հմտություններն ու կարողությունները գործի դնելու, գործունեության վերածելու համար:

Դասավանդման ընթացքում անպայմանորեն օգտագործվում են ՏՀՏ միջոցներ և գործիքներ՝ ձայնագրիչ, ֆոտո և տեսախցիկ, համակարգիչ(նոթբուք, նեթբուք), որը միացված է ինտերնետին: Այս գործիքների կիրառումը թույլ է տալիս ստեղծել ուսումնական նյութեր՝ տեսաֆիլմերի տեսքով, ստեղծել կարաոկեներ, աուդիո գրքեր:

Այս օղակում դասավանդելը կարևոր է բոլոր առարկաների դեպքում: Անգլերենի դասավանդման մեջ կարևոր է, որպեսզի սովորողը ճանաչողությունից գնա դեպի ինքնուրույն հաղորդակցություն: Ճանաչողությունն իրենից ներկայացնում է տարրական բայց հիմնային բառապաշարի յուրացում, որը սովորողը հետագայում կիրառում է հաղորդակցվելու ժամանակ:Այդպիսի բառապաշար ապահովում են գույների, թվերի, ընտանի և վայրի կենդանիների, հագուստ, միրգ, բանջարեղեն և այլն, անգլերեն համարժեքների յուրացումը: Այս փուլում միաժամանակ սկսվում է խոսքի ձևավորումը՝ բառակապակցությունների, նախադասությունների կազմության միջոցով՝ Ներկայանալ(անուն, ազգանուն, տարիք), սիրելի կենդանի, ազգություն, մարմնի մասեր: Կարող են զուգակցվել կենդանիների ու թվերի հետ: Օրինակ՝ two pigs, three pigs……, ten pigs, հագուստը՝ գույնի հետ: Սովորողները կարողանում են նկարագրել մարդկանց, թե ինչ հագուստ ունի հագին, ինչ գույնի է, իսկ հաղորդակցման համար անհրաժեշտ արտահայտությունները յուրացվում են ինքնաբերաբար:

Օրինակ՝ This is(it is) a dress (a shirt, a skirt… ). It is pink(yellow, green, ……)

Reading

A walk in the forest

istock_000052231468small

On her usual walk in the forest, Grace meets an unusual boy.

Tuesday

Going through the forest is my favourite part of the walk. My dog Benji loves it too. I’m Grace. I live on a farm with my parents and I take Benji for a walk most days after school. While Benji’s playing, I stop to take a photo of a butterfly. I’m thinking about posting it on Facebook, but then I hear Benji barking. He’s jumping and running around a boy. The poor boy looks worried. ‘Benji, stop! Come here!’ I call and throw him his ball. I’m about to say sorry to the boy, but he’s gone.

Wednesday

It’s cold today, so Benji and I are walking fast. As we go through the forest, it starts raining so I run. Suddenly, I fall and I’m on my back. OUCH! That hurt!

Then there’s someone there and a voice asks ‘Are you all right?’ I look up and see the boy from yesterday.
‘I’m OK,’ I say and the boy helps me up.
‘I haven’t seen you at school. Do you live near here?’ I ask.
‘No, I’m from Manchester,’ he says. ‘Sorry! I have to go. Can you walk? Do you need help?’
‘No, I’m fine. Thanks!’ I say and the boy walks away.
‘I’m Grace,’ I call. ‘What’s your name?’ but he’s already gone.

At home, Mum’s watching the news.
‘Hi Grace. Do you know  about this boy, Mark?’ she asks.
‘No, what boy?’ I say.
‘A boy from Manchester. He’s run away from home. Look! This is his dad.’
There’s a man on TV sitting with a policeman. He’s crying as the policeman asks people to help. Then they show a photo of the missing boy. It’s the boy from the forest. He’s Mark. Should I say something?
‘Poor man,’ says Mum. ‘I just hope they find his son soon.’
No, I mustn’t say anything. If I tell Mum, the police will come and find Mark. What if he’s run away for a good reason? I should talk to him first.

Thursday

I can’t find Mark, so I shout, ‘Mark, where are you?’
No answer.
‘Mark,’ I shout again, ‘I know about you.’
After a moment, he appears. ‘What do you know? How do you know my name?’
‘Your dad was on TV. The police are looking for you.’
He looks shocked. ‘Did you say anything? Have you told them?’
‘No,’ I say. ‘I wanted to talk to you first. What’s happened? Why have you run away?’
‘I had an argument with my dad. A bad one.’
‘What about?’ I ask.
Mark points to a fallen tree and we sit down.
‘My mum died four years ago. It was a very difficult time for me and for Dad. He was sad for a long time, but then he met someone new. Mel’s her name.’
‘Oh, and don’t you like her?’ I ask.
‘No, not much. She’s not a bad person, but we don’t really connect. She wants my dad for herself and she isn’t interested in me.’
‘But, what about your dad? Have you talked to him?’
‘He tells me to try harder with her, but I can’t. The night I ran away, he told me that we’re all moving to London. Mel’s from London, you see. Then he told me that he and Mel want to get married and have a baby. We both got angry and I told him I’m not moving to London. I took my tent and I left in the middle of the night.’
‘But what will you do? You can’t live here.’ I tell him.
‘I know, but my grandad and my friends are in Manchester. I don’t want to move to London.’
‘You might like London,’ I say.
‘That’s what my dad says.’
I feel sorry for Mark, but I think of his dad crying on TV and feel sorry for him too.
‘What are you going to do?’ I ask.
‘I don’t know. I need time to think.’

Friday

Mark’s waiting for me in the forest. I’ve got some news.
‘The police came to the farm this morning. They’re going to search the forest tomorrow.’
Mark looks sad, ‘I didn’t want this. My dad, crying on TV and the police looking for me. I don’t know what to do.’
‘I’ve got an idea. Why don’t you live with your grandad in Manchester? Let your dad and Mel move to London and visit them in the holidays.’
Mark doesn’t answer at first, then he looks at me and smiles.
‘Can I use your phone?’ he asks. ‘I need to call my dad.’

Robin Newton

source:http://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/graded-reading/walk-forest-level-2

Ամառային ճամբար 2015

Ամառային ուսումնական ճամբար 2015

Օր 1-01..06.2015

1. Ընդհանուր պարապմունք

2Աշխատանք ջոկատներում

3.Փորձ Ա. Շահնազարյան

4. Անտիվիրուս Կոմիտաս

5.Ընդմիջում

6. Պար

 

Օր 2 – 2.06.2015

1.Ընդհանուր պարապմունք

2.Խեցեգործություն

3.Աշխատանք ջոկատներում

4.Նախագծային

5.Ընդմիջում

6.Ֆիզկուլտուրա

 

Օր 3-3.06.2015

1.Ժամերգություն

Ժամերգություն