Tests

Test 1

I. Տեղադրել beam(am not), are(aren’t), is(isn’t).

  1. They …..  (be) eleven years old.
  2. Ann ….. (be/not) a doctor, she  ….. (be) a teacher.
  3. Jane and Tom …… (be) actors.
  4. They …… (be/not) hungry.
  5. We ….. (be) tired.
  6. It ….. (cold). It ….. (be/not) summer.

II. always, sometimes, often, usually– տեղադրել համապատասխան տեղում.

  1. They /be/  late/ for school. (always)
  2. She/be/ ill/(հիվանդ).(often)
  3. We/be/in London/in summer.(usually)
  4. Ann/be/at home/in the morning.(sometimes)

III. Թարգմանել

Ողջույն։ Ես Թոմն եմ։ Ես ութ 5 տարեկան եմ։ Ես աշատերտ չեմ։ Ես միշտ տանն եմ։ Մայրիկս միշտ խահանոցում է։ Հայրիկս միշտ զբաղված է։Նա սովորաբար ուշանում է ճաշից։Մայրիկս միշտ բարկանում է։

Արտահայտություիններ՝ be at home(տանը լինել), be busy(զբաղված լինել), be late for(ուշանալ), be angry(բարկանալ).