Articles/հոդված

The 3-rd day of the “Educational Autumn”

Today was the third day of our Educational Autumn. The day started with a dance training. Ann Eritsyan taught us a very nice dance called”Sebastio”. We are going to present it on the 18th of November on the days of the EduComplex.

Some of our teachers were busy tydying their classrooms, others were busy in the yard.

At 12:30 the English laboratory gathered to discuss some translation nuances. It was very effective. Mr Yura is a very experienced teacher and it is very kind of him to share his experience with us.

 

Advertisements
Նախագծերի արդյունքներ

Ուսուցչի օր

Նախագծի տեսակը՝ կարճաժամկետ

Նախագծի տևողությունը՝ սեպտեմբերի 25-հոկտեմբերի 5

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի նպատակը՝ սովորողները անգլերենով ներկայացնում են իրենց ուսուցիչներին։ Օգտագործում են դպրոցին, արտաքին նկարագրությանը, առարականերին վերաբերող բառապաշար։

Արդյունք՝ սովորողները կարճ պատումներով, նկարներով ներկայացնում են իրենց ուսուցիչներին։ Դասավանդողի խմբագրելուց հետո նյութերը հրապարակվում են սովորողների անհատական բլոգներում։

Լիլիթ Արևշատյան

Մարիա Աբրահամյան

Նարե Ղազարյան

Սվետլանա Համբարձումյան

Օֆելյա Անդրեասյան

Միհրան Կարսեցյան

Դավիթ Գրիգորյան

Սոնա Մեհրաբյան

Զավեն Ղազարյան

Արայիկ Արշակյան

Մարի Մադոյան

Նարեկ Ավետիսյան

 

 

Short stories

Twins’ week

Kim and Ken are twins and they live at the zoo. Their
father is the zookeeper. He has so many things to
do.
On Mondays they take a shower, the hippos join the
fun. Then watch TV with the fish, the week has just begun.
On Tuesdays they eat breakfast with the pandas and the frogs. And eat
dinner in the evening with chimps and cats and dogs.
On Wednesdays they clean their teeth, the crocodile helps them brush.
Then at night they ride their bikes, the rhino gives a push.
On Thursdays they play football, with parrots in the park. Then take a swim
in the pool, the one without the shark!
On Fridays they do their homework, the octopus helps too. Then play some
games with their friends and run around the zoo.
On Saturdays they go shopping, with the kangaroos. Then come home on a
big, red bus and have a little snooze.
On Sundays they are very tired and sleep until it’s lunch. Then take a walk
around the zoo and see the friendly bunch.
Listen to this story https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/twi

Uncategorized

Robin Hood

People have told stories about Robin Hood for more than 700 years.
Nobody knows if he was a real person or an invented character. In the
legends, Robin was extremely intelligent and had a playful sense of
humour. He loved playing tricks on people.
‘Pick a card, any card!’
The stories say that Robin Hood was a skilled archer and he always
carried a bow and arrow.
‘Ha ha, too easy!’
He wore green clothes and a hat with a green feather. He lived in Sherwood Forest with a group of
outlaws, or criminals, known as his ‘Merry Men’. The group included Friar Tuck, ‘Mmm, yummy!’, Little
John, who was unusually tall, ‘Little is just my nickname!’, and Robin’s true love, Maid Marian. ‘Take
that!’
Sherwood Forest was a royal hunting forest near Nottingham in England. Most people thought that
forests were dangerous places to go. People travelling through the forests were often robbed by
outlaws.
‘Your money, please, my Lord!’
‘Oh no, it’s Robin Hood!’
The stories say that Robin Hood only took money from rich people so that he could give it to people
who needed it. So he became famous for ‘robbing from the rich and giving to the poor’.
‘Here you are, my dear.’
‘Oh, thank you, Robin!’
The Sheriff of Nottingham was Robin’s arch-enemy. It was the sheriff’s job to keep the woods safe
and to make sure that nobody stole the king’s deer.
‘What’s that? Is that Robin Hood?’
The Sheriff of Nottingham tried to catch Robin Hood, but never succeeded.
‘Oh no, not again!’
Centuries ago people loved to tell each other stories of Robin Hood. Later he became a famous
character in books, and nowadays Robin is still a well-loved hero in literature, theatre, TV and films.

Uncategorized

Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood lived in a wood with her mother. One
day Little Red Riding Hood went to visit her granny. She had
a nice cake in her basket.
On her way Little Red Riding Hood met a wolf.
‘Hello!’ said the wolf. ‘Where are you going?’
‘I’m going to see my grandmother. She lives in a house behind those trees.’
The wolf ran to Granny’s house and ate Granny up. He got into Granny’s bed. A little
later, Little Red Riding Hood reached the house. She looked at the wolf.
‘Granny, what big eyes you have!’
‘Better to see you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big ears you have!’
‘Better to hear you with!’ said the wolf.
‘Granny, what a big nose you have!’
‘Better to smell you with!’ said the wolf.
‘Granny, what big teeth you have!’
‘Better to eat you with!’ shouted the wolf.
A woodcutter was in the wood. He heard a loud scream and ran to the house.
The woodcutter hit the wolf over the head. The wolf opened his mouth wide and
shouted and Granny jumped out.
The wolf ran away and Little Red Riding Hood never saw the wolf again.

Short stories

Goldilocks and the three bears

Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She
had golden hair.
One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and
knocked on the door. She went inside. Nobody was there.
Goldilocks saw three bowls on the table. She was hungry.
‘This porridge is too hot! This porridge is too cold! This porridge is just right!’ Goldilocks ate all the
porridge.
Goldilocks was tired now. ‘This chair is too big! This chair is too big, too! This chair is just right!’ But the
chair broke!
Goldilocks was very tired. She went upstairs. ‘This bed is too hard! This bed is too soft! This bed is just
right!’
Soon, the bears came home.

Goldilocks woke up and saw the three bears. ‘Help!’ She ran downstairs and into the forest. She never
came back again.

Ուսումնական աշուն

Ուսումնական աշուն

Նախագիծ՝ ՚՚Իմ դպրոցը՚՚

Մասնակիցներ 4-րդ դասարանի սովորողներ։

Սովորողները աշնանային արձակուրդների ընթացքում շարադրում են փոքրիկ պատումներ իրեց դպրոցի մասին։ Նյութը խմբագրելուց հետո հրապարակվում է սովորողի անհատական բլոգում։ Պատրաստվում ենք Մխիթար Սեբաստացու օրերին։

Աշնանային առցանց նախագիծ՝ ՚՚Աշնան երանգները՚՚։

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ։

Սովորողները ներկայացնում են աշունը՝ տեսաֆիլմի կամ պատումի տեսքով։ Ներկայացնում են, թե ինչպես է աշունը փոխել իրենց առօրյան, հագուստը և այլն։ Վայրեր ուր գնում են տաք եղանակին, վայրեր ուր գնում են աշնանը։

Նախագիծ՝ Անգլերենը մեր տանը

Մասնակիցներ՝ 2-րդ և 3-րդ դասարանի սովորողներ։

Աշնանային արձակուրդների ընթացքում սովորողները կազմակերպում են երկխոսություն իրենց ընտանիքի անդամների հետ։ Պատրաստում են տեսաֆիլմ, որը տեղադրվում է դասավանդողի բլոգում։

 

Նախագծերի արդյունքներ

Կոմիտաս

Նախագիծ՝ Կոմիտասյան օրերսեպտեմբերի 22-հոկտեմբերի 6

Նախագծի տեսակը՝ կարճաժամկետ

Տևողությունը՝ սեպտեմբերի 22-հոկտեմբերի 6

Մասնակիցներ՝ 5-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ Սովորողները ձեռք են բերում ինֆորմացիա, շարադրում են իրենց մտքերը անգլերեն։ Ձեռք են բերում բառապաշար, սովորում են նոր բառեր ու արտահատություններ։

Արդյունք՝ Սովորողները ներկայացնում են անգլերեն տեքստը ձայնագրության միջոցով։ Ճամփորդություն Կոմիտասի անվան տուն-թանգարան։

Տեսաֆիլմ Կոմիտասի անվան թանգարան-ինստիտուտում և պանթեոնում:

Սովորողների պատումները անգլերեն՝

Լիլիթ Արևշատյան

Մարիա Աբրահամյան

Սվետլանա Համբարձումյան

Օֆելյա Անդրեասյան

Նախագծերի արդյունքներ

Ես նախագիծ-I am

Նախագծի տեսակը՝ կարճաժամկետ

Տևողությունը՝ սեպտեմբերի 4-18

Նախագծի մասնակիցներ՝ 1 և 2-րդ դասարանի սովորողներ

Նպատակը՝ սովորողները ներկայանում են անգլերեն, հարցերի և պատասխանների միջոցով ճանաչում են միմյանց, տեղեկանում մյուսների նախասիրությունների, ընտանիքի մասին:

Ընթացքը՝ բանավոր հարցերի միջոցով ուսուցիչը ստանում է սովորողների պատասխանները: Այնուհետև փորձում են սովորողները երկխոսության միջոցով կիրառել հարցերն ու պատասխանները:

Արդյունք՝

Արևելյան դպրոցի 1-ին դասարանի սովորողներ ՝ 1.1 դասարան

Շարունակելի…