Western school(Արևմտյան դպրոց)

Նախագծային շաբաթ՝ ապրիլի 22-26

Easter

Նախագծի մասնակիցներ 1-5-րդ դասարանի սովորողներ

Նախագծի տևողությունը՝ ապրիլի 22-26

Ընթացքը՝ Սովորողները յուրացնում են Զատկի տոնի վերաբերյալ գիտելիքներ, բառապաշար՝ երգերի, ոտանավորի, խաղերի միջոցով:

Նպատակը՝ սովորողները ձեռք են բերում գիտելիքներ բառերի, բառակապակցությունների, տեքստի տեսքով, որը ներկայացնելու են բեմականացման, ձայնագրության միջոցով:

Արդյունք՝ արդյունքում ստանալու ենք սովորողների կարողությունները արտահայտող տեսաֆիլմ, որը հրապարակվելու է դասավանդողի բլոգում:

An Easter poem

Easter eggs yellow and blue,

Easter eggs for me and you.

Easter eggs candy sweet,

Easter eggs are good to eat.

Easter eggs pretty and funny.

But where, oh where is the Easter bunny?

 

Զատկական երգի ուսուցանում `

Little Easter bunny

5 little ladybugs

Զատիկը 2-3-րդ դասարաններում

Զատիկը 4-5-րդ դասարաններում

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s