Western school(Արևմտյան դպրոց)

Hard level

Enjoy English 5(student’s book)

Enjoy English 5(Workbook) 

March 19-22

Lesson 1

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-10.png

Audio book -Listen to the 37th recording and say what Linda’s family is going to do next week.

Do ex. 26, pg. 59. Say what you (and members of your family) are going to do at the weekend.

Lesson 2

Workbook-pg. 29-30

Retell about you r plans: what you are going to do next week, in summer.

March 12-15

Lesson 1

Դասարանում շարունակելու ենք թեստը:Բերեք աշխատանքային տետրերը:

Lesson 2

Սովորեք “Why Lena was sad” տեքստը պատմել:

Կազմեք երկխոսություն, երբ դուք եք այցելում ձեր ընկերոջը, որը հիվանդ է և մնացել է տանը:

March 5-8

Lesson 1

 

Read the text, translate orally(բանավոր),  learn the words, pg. 56-57

Безымянный

Classwork activities(դասարանում)-Workbook: pg. 26-27

Lesson 2

Winter, Spring, Summer, Fall,

I like Autumn best of all.

Write down which season you like best of all, write your reasons(Why?)

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-9.png

February 26-March 1

Lesson 1

Learn and remember

lllll-2.png

Audio book -Listen to the 31st recording and put the sentences of ex 2, pg 52 in the correct order(1-10).

Նախադասությունները ճիշտ հերթականությամբ դասավորել, որպեսզի ստացվի երկխոսություն: Սովորեք վարժ կարդալ և թարգմանել:

lesson 2

Learn the dialogue by heart(կարող եք ընտրել դերերից որևէ մեկը)

Student book: pg 53, ex. 4(read the text and say where the Russian students will stay during their visit to Great Britain)

to suggest- առաջարկել

to be responsible for sb/smth- պատասխանատու լինել ինչ-որ բանի/ինչ-որ մեկի նկատմամբ

 

Classwork activities(դասարանում)-Workbook: pg. 26-27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s