Western school(Արևմտյան դպրոց)

Easy Level

Let’s_Go_5_Student_Book

Let’s_Go_5_Workbook

February 26-March 1

Լesson 1

Unit 1-Food

pg. 2, A: read the dialogue.

B. Let’s practice-learn by heart(անգիր սովորել)

Grammar:There is a … (կա՝ եզակի)/There are….(կան՝ հոգնակի)

There is=there’s(կա)

There is not=there isn’t(չկա)

There are not =there aren’t(չկան)

Is there a …. ?(Կա՞)

Are there ….    ?(Կա՞ն)

pg. 3, C (learn the words-սովորեք բառերը անգիր), D (ask and answer-հարց տվեք և պատասխանեք)

Lesson 2

Workbook, pg. 2, A(read and write)

pg. 3 C(Match and write) նկարները համապատասխանեցրեք բառերին:

Դասարանում կքննարկենք՝

How many …. ?

How much …. ?

lllll.png

lllll-1.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s