5-րդ դասարան

Hard Level

Enjoy English 5(student’s book)

Enjoy English 5(Workbook)

May 21-24

Lesson 1

Present Perfect-Սեղմեք և կատարեք առաջադրանքները և սովորեք :

Student book: pg 114, ex. 91, read the text, write out the underlined phrases, translate:

Lesson 2

Do the activities, pg. 115, ex. 93, 94

Փորձեք պատմել տեքստը պապիկի անունից: Ինչպե՞ս կպատմեր նա:

Դասարանական՝ էջ 120:

 

May 14-17

Kitty’s school day (Սեղմեք և կատարեք առաջադրանքները)

Սկզբում սեղմեք preparation, և ծանոթացեք տեսանյութում օգտագործվող բառերին:

Սեղմեք և դիտեք տեսանյութը: Այնուհետև սեղմեք game և ստուգեք, թե որքանով եք հասկացել տեսանյութը:

Վերջին քայլը՝ տպեք կամ Paint-ում տեղադրելով՝ կատարեք առաջադրանքները:

Պատմվածքին համապատասխան կազմեք ձեր երկխոսությունը <My School Day> վերնագրով:

May 7-10

Lesson 1

Student book: pg. 90, ex 17. read the parts and match the given sight names with the paragraphs. (Կարդացեք հատվածները, բանավոր թարգմանեք և տրված տեղանունները համապատասխանեցրեք պարբերություններին՝ հատվածներին: Օգտվեք համացանցի ինֆորմացիայից:)

Բլոգում հրապարակեք “My city” նյութը: Նշեք`

 • When it was founded

 • What it is famous for

 • What sights it has

Lesson 2

Student book: pg. 95, ex 29, Կարդացեք, բանավոր թարգմանեք, ընտրեք որևէ մեկ կետ և պատմել սովորեք: pg. 96, ex 30, answer the questions.

April 30-May 3

Lesson 1

Student book, pg. 93, ex. 22, read and fill in Present Simple or Present Continuous. Ex. 23-(Write about your country, what it is famous for).

Lesson 2

Translate and learn the words from the taxt on page 95:

to chime, a bell, a quarter of an hour, cruel, a prison, a royal palace, a fortress, guards, black ravens, ancient, legend, to leave(left), are buried, leaders.

Безымянный

 

April 23-26

Lesson 1

Վերհիշում ենք Ներկա շարունակական ժամանակաձևը՝ ներկա պահին կատարվող գործողություն:

I am working now.

She is reading now.

Սովորեք ներքևում տրվաշ բառերի շարքը, որոնք միայն Present Simple-ով են օգտագործվում:

I like to visit different countries.(not I am liking)

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-14.png

Pg. 92, Ex. 21.

Lesson 2

Progress check(Ինքնաստուգում):

Թարգմանեք և սովորեք բառերը:

Building, tourist, guide, gallery, capital, monument, the British Museum, the most famous, hospitable, buy souvenirs, old cathedrals, ancient, historical, was founded(հիմնադրվել է):

April 16-19

Lesson 1

Student book: pg. 87, ex. 6, read and say how long the Russian students are going to stay in London.

Learn the words:

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-7.png

Pg 87, ex. 7

Learn the parts of the UK by heart:

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-8.png

Lesson 2

Find information about parts of  the Uk, don’t copy, you should understand and know what you are writing. Publish on your blogs. Try to use the following words:

Безымянный

In class: Workbook activities, pg. 48.

April 8-12

Lesson 1

Publish information about Easter on your blog. Get ready to tell about Easter in the class.

Faces of London

Audio book -Listen to the 46th recording and say what places of interest Barbara liked in Russia.

d091d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9-4.png

Lesson 2

Pg. 87, ex. 6, read the story and learn the new words. Translate orally. (Կարդացեք տեքստը, բանավոր թարգմանեք, սովորեք նոր բառերը):

February 19-22

Lesson1

Audio book -Listen to the 23th recording and say what the students will do during Self-Regulation day.

5.png

Learn the words by heart. Read and translate the conversation.

Classwork activities-pg. 35, ex. 117, a), b), ex118, 119

Lesson 2

Try to present the dialogue orally.

Write about the rules in your school.

Classwork activity. Workbook: pg. 24, Test yourself.

February 12-13

Activities: Question Tags

Use of question tags

February 5-February 8

Lesson 1

Workbook: pg. 18, ex 2, retell the story.(Պատմել տեքստը՝ օգտվելով վարժ. 3-ի հարցերի պատասխաններից)

Write about your previous(անցյալ, նախորդ) Weekends with the title “My last Weekend”(Գրի՛ր քո անցյալ հանգստյան օրերի մասին)

Lesson 2

Student’s book: pg. 48, Reading. Read the story, do the ex. 3, 4, 5 on pg. 49.

Question Tags

Exam English

January 29- February 1

Lesson 1

Student’s book` pg.  43, Ex 8, read the text, fill in many, much, few, little

visit

pg, 43, ex. 10(write comparative or superlative adjectives)

Pg. 44, ex. 16: Match and Learn(Համապատասխանեցրու և սովորիր)

actions-1.png

Lesson 2

Workbook: pg. 18, ex 1-answer the questions(պատասխպանել հարցերին), ex. 2, read the story, ex.3, answer the questions.

Translate the words and learn

Hurry up, rushed downstairs, picked up, outside, go mad, will be cross with you, trainers, believe, start the car up.

December 11-14

Easy level

Read about Christmas, translate orally(բանավոր), learn how different countries celebrate Christmas. Choose one of them, find more information, publish on your blog and learn.(Բանավոր ներկայացնելու եք):

Words: Christmas eve, to decorate, tinsel, glass bowls, candy canes, holly, mistletoes, chimney, cranberry, Brussels sproutКартинки по запросу brussels sprout .

Այլ անծանոթ բառերը տեքստից դուրս գրեք, թարգմանեք, սովորեք:

essay on christmas winter vacation essay easter coloring math ...

 

Hard level

Սկսում ենք նախագիծ՝ <Ամանորյա հեքիաթներ>: Հորինում ենք ամանորյա հեքիաթներ՝ 7-10 նախադասություն:

O. Henry. The Christmas story «The Gift of the Magi»<<Մոգերի ընծան>> (for beginners)
Համառոտ ներկայացրեք պատմվածքը գրավոր ձեր բլոգներում:

Easy level

December 4-7

Lesson 1

Student’s book: pg. 29, ex 86: Read the letter and answer the questions of ex. 87.

Let’s remember adjectives(ածականներ)

adjectives.png

Workbook: pg. 10, ex.19, pg. 11, ex. 20.

Translate from Armenian into English

1. Ամառային արձակուրդները ամենաերկարն են:

2. Այսօր եղանակը ավելի վատն է քան երեկ:

3. Գերմաներենը ավելի դժվար է քան անգլերենը:

4. Քեյթը մեզ պատմեց Լոնդոնի ամենագեղեցիկ պալատի մասին:

5. Այս տարի դու ավելի լավ ես սովորում քան անցյալ տարի:

6. Մեր դասարանում ավելի շատ աշակերտ կա քան ձեր դասարանում:

Lesson 2

like-doing.png

Workbook: ex. 25, pg. 12

Studen’s book, pg. 32, ex. 104(Read the dialogue and tell what Jim likes to do and what his best hobby is).

November 26-30

Lesson 1

Write a letter to your friend and tell about your school “A letter to my friend”. Publish it on your blog.

Learn to role play the dialogue(Սովորիր երկխոսությունը և պատրաստվիր դերախաղի):

Unit 1

Audio book -ից լսեք 15-ը: 

A tongue twister (շուտասելուկ)

Translate: to sell, a seashell, a seashore, surely.

d5b7d5b8d682d5bfd5a1d5bdd5a5d5acd5b8d682d5af.png

Lesson 2

Student’s book` pg. 27, ex. 78. read and say what Martin’s dream is.

Answer the questions at the end of the letter.(Նամակի վերջին հարցերի պատասխանեք):

Translate: comfortable, to be situated, amazing, fountains, the guide, legends, to retern, fantastic, by ship, to imagine, to decide, fairy tales.

Make up sentences with the words given above.

November 20-23

Lesson 1

Դասագրքից(Student’s book): pg. 23, ex 55,read and understand the differences between a few(հաշվելի=some) andlittle(անհաշվելի=some), many(հաշվելի) and much(անհաշվելի), a lot of(many, much):

many1.jpg

Ex. 56, pg. 23, ex. 57.

weekend-e1542441385866.jpg

Lesson 2

Audio book -ից լսեք 13, 14-ը:Unit 1

Աշխատանքային տետրերից՝ pg. 9 ex. 15,16,17.

November 13-17

Lesson 1

Test yourself(գրում ենք ինքնաստուգում): Ձեզ հետ կբերեք աշխատանքային տետրերը:

Կրկնեք մեր անցած թեմաները՝ բառապաշարն ու քերականական նյութերը:

Autumn Educational holidays-October 29-November 4(Աշնանային ուսումնական արձակուրդներ հոկտեմբերի 29-նոյեմբերի 4)

Let’s read the stories offered by the British Council

Easy level

 1. The Greedy hippo(Դիտեք ֆիլմը)

See the text here(տեքստային տարբերակը)

Do the activities(Կատարեք առաջադրանքները)

2. About my family(Կարդացեք տեքստը)

Սեղմեք յուրաքանչյուր առաջադրանքի վրա և կատարեք:

“Hard level”

Can you cook?(Press on Preparation-նախապատրաստվելու համար, Read the text)

Now press on each of the activities below and check your understanding.

 

October 23-26

Lesson 1

 

 

 

Watch the video. Translate the given words. Get ready to translate in the class.

Words:

germ(germination)-

seed-

plant-

tiny-

to protect-

outer covering-արտաքին թաղանթ

an embryo-սաղմ

conditions-

require-

grow(growth)-

moisture-

warmth-

nutrient-սնուցող

soil-

quality-

satisfy-(conditions are satisfied-պայմանները ապահոված են)-

absob water-

cells-բջիջներ

duplicate-

enzyme-ֆերմենտ

sign-

root-

to burst open-

in search of-

to fall off-

to anchor-ամրացնել

downwards-դեպի ներքև

upwards-դեպի վերև

Lesson 2

 

 

 

 

 

 

 

Write about your favourite writer, singer, football player or an actor(an actress). Make a presentation.

October 16-19

Lesson 1

Audio book -Listen to the 11th recording and say what the students decided to do.

pg.19. ex. 45, read Dima’s letter and translate orally(բանավոր). Learn the words in bold(մգեցված). Put the verbs in brackets in the Past Tense.

Pg. 20, ex. 46, 49

Lesson 2

Films and entertainment

Write about your favourite writer, singer, football player or an actor(an actress). Make a presentation.

October 9

Make up a dialogue between Barbara Grey and Jim. Imagine what questions Jim could ask to the sentences in the letter.

Workbook(pg. 8, ex. 12, 13, 14)

Հոկտեմբերի 1-5

Դաս 1

Դասագրքից՝ Սովորել էջ 16, վարժ. 36 սյունակի բառերը:

Նորից կարդացեք էջ 17, վարժ. 37-ի նամակը, բանավոր թարգմանեք:

Բառերը թարգմանել, սովորել՝ to hope, to improve, be sure, classmates, a pleasure,  be similar to, a bit lazy, to miss somebody, without, to show, to describe, to invite, an invitation letter, an idea, near future, best wishes.

Պատասխանել հարցերին՝

 1. Who is writing the letter?
 2. Where is Jim now?
 3. How does the teacher know Jim’s new school and classmates?
 4. How does the teacher describe the Russian students?
 5. What are they going to send to the Russian students?
 6. What kind of students are Dima and Katya?
 7. What will they help Jim with?

Դաս 2

Աշխատանքային տետրերից՝ էջ 6, վարժ. 6-8, էջ 7, վարժ. 9-11(Կատարեք տանը, դասարանում կքննարկենք):

Հարցերին պատասխանելով՝ բանավոր ներկայացրեք նամակը դասարանում:

Սեպտեմբերյան Ֆլեշմոբի արդյունքներ՝ 4-5-րդ դաս.

Սամվել Ատիկյան 9

Թովմասյան Մոնիկա 10

Նարեկ Տաշչյան 8

Նարեկ Սարգսյան 9

Մարիաննա Գրիգորյան 8

Էրիկ Աղախանյան 8

Կարինե Գյուլումյան 8

Սարգիս Սարգսյան 6

Ռազմիկ Գյուլումյան 8

Մարիամ Արշակյան 8

Անահիտ Թովմասյան 10

Դանիել Հովհաննիսյան 8

Լանա Գրիգորյան 10

Վռամ Միրզոյան 9

Ավետ Չամսարյան 8

Դավիթ Աղայան 10

Սոնա Հովհաննիսյան 10

 

Սեպտեմբերի 24-28

Դաս 1

Վարժ կարդացեք էջ 12, վարժ. 18-ի երկխոսությունը և գրեք, թե ինչ են տեսնում նրանք դասասենյակում:

Էջ 11, վարժ. 16, էջ 14, վարժ. 26, 27, 28:

Դաս 2

Աշխատանքային գիրք-տետրերից՝ էջ 5, վարժ. 4(տեղադրեք speak, say, tell),5(Գրեք լիարժեք պատասխաններ):

Գրեք, թե ինչը ձեզ դուր եկավ այս տարի սեպտեմբերի 1-ին, ինչն է՝ր դուր եկել 3 տարի առաջ:

Հիշեք՝

Oգտագործեք Could-խնդրանքի համար, պատասխանեք thank you.

Օր՝. Could you help me?

Of course.

Thanks/Thank you.

Սեպտեմբերի 17-20

Դաս 1

Audio book-Սեղմեք և լսեք 6-րդ ձայնագրությունը, ասեք, թե ամենից շատը որ արձակուրդն է սիրում Կատյան: Պատրաստվեք բանավոր ներկայացնել դասարանում(Սովորել):

Դասագրքից՝ էջ 10, վարժ. 13: Կարդացեք երկխոսությունը և պատասխանեք հարցերին:

Աշխատանքային գիրք-տետրերից կատարեք էջ 5, վարժություններ 4, 5:

Դաս 2

Վարժ կարդացեք էջ 12, վարժ. 18-ի երկխոսությունը և գրեք, թե ինչ են տեսնում նրանք դասասենյակում:

 

Սեպտեմբերի 11-14

Դաս 1

School subjects(Դպրոցի առարկաներ)

Հիշեք առարկաները՝

English, Armenian, Russian, Literature, Music, Art, Nature Studies, Physical Education      (PE), Maths, History.

Audio book-Սեղմեք և լսեք 2-րդ և 3-րդ ձայնագրությունները, ասեք, թե որտեղից է Ջիմը: Պատրաստվեք բանավոր ներկայացնել դասարանում(Սովորել:)

Դաս 2

Աշխատանքային գիրք-տետրից կատարել էջ 4, վարժ. 1(տառերը դասավորեք ճիշտ և կստանաք թեմային համապատասխանող բառեր),2(ընտրեք ճիշտ տարբերակը՝ ուշադրություն դարձնելով ժամանակաձևին), էջ 5, վարժ. 3(լրացրեք տեքստը):

Summer is fun!(Ամառը զվարճալի է)

Մասնակիցներ՝ 4-5-րդ դասարանի սովորողներ

Տևողությունը՝ սեպտեմբերի 3-14

Ընթացքը՝ սովորողները ներկայացնում են ամառը իր զվարճալի կողմերով: Պատմում են իրենց ամռան մասին:

Նպատակը

Սովորողները կիսվում են իրենց ամառային տպավորություններով, ներկայացնում են ամառը: Զարգանում է հաղորդակցական հմտությունը, պատմելու, նկարագրելու հմտությունը, որի ընթացքում ձեռք են բերում և յուրացնում նոր բառեր ու արտահայտություններ, ամրապնդում իմացածը:

Արդյունքում սովորողները պատրաստում են ուսումնական նյութեր՝ պատումի, տեսաֆիլմի կամ պրեզենտացիայի տեսքով, որը հրապարակում են իրենց անհատական բլոգներում, իսկ արդյունքը ամփոփվում է դասավանդողի բլոգում:

Գայանե Բադեյան

Վիկտորյա Հովհաննիսյան

Հրանտ Խաչատրյան

Էրիկ Աղախանյան

Գագիկ Ներսեսյան

Սևադա Սարգսյան

Հրայր Սեմիրջյան

Դավիթ Բաբաջանյան

Նարեկ Բունիաթյան

Տիգրան Մամիկոնյան

Նարեկ Սարգսյան